بیمه آسانسور

بیمه‌نامه آسانسور عموماً توسط شرکت‌های سرویس و نگهداری تهیه می‌شود و هزینه آن به صورت سالانه برعهده مدیر ساختمان (پرداختی از شارژ ساختمان) می‌باشد و از این روی در صورت بروز حوادث متقربه و تحمیل شدن خسارت جانی و یا مالی مدیر، مالک و شرکت‌های سرویس و نگهداری آسانسور مسئول بوده و بایستی خسارت پیش آمده را جبران نمایند.

ادامه مطلب
فهرست