1396/09/02 9:46:58

فاصله مجاز بین قطعات متحرک و ثابت در آسانسور

فاصله مجاز بین قطعات متحرک و ثابت در آسانسور حداکثر 3 سانتیمتر می‌باشد. سایش بین این اجزا در حین حرکت آسانسور می‌تواند بسیار خطرناک و حادثه ساز باشد. به عنوان مثال همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود کادر وزنه در حین حرکت به دیوار سایش دارد. در بدبینانه‌ترین حالت امکان دارد سایش باعث خارج شدن کادر وزنه از ریل راهنما شود که خود باعث بروز خطراتی به مراتب فاجعه‌بارتر خواهد بود. این فواصل در حین بازرسی آسانسور به وسیله بازرس استاندارد چک می‌شود تا در صورت عدم تطبیق با موارد استاندارد اصلاح گردند. تکنسین سرویس و نگهداری آسانسور نیز مؤظف است هر ماه این مورد را نیز مد نظر قرار دهد.

تگ های مرتبط: