02122827200
09121261004 شبانه روزی

چاهک استاندارد آسانسور

چاه آسانسور طبق استاندارد ملی آسانسور ایران (6303) باید بدون منفذ و هیچگونه روزنه ای باشد و تنها روزنه های روی سکوی موتورخانه که سیم بکسل ها و سیم های مربوط به اسانسور از آنها عبور کرده مجاز میباشد به شرط آنکه این روزنه ها با لبه ای با ارتفاع حداقل 5 سانتیمتر پوشانده شود تا در صورت روغن ریزی موتور روغن به داخل چاه نفوذ نکند و اشیاء،سنگریزه و… به طور ناخواسته به چاه آسانسور سقوط نکند. وجود اینگونه روزنه ها عامل خطرزای دیگری هستند که قبل بروز هرگونه حادثه ناگوار باید پوشانده شوند.

فهرست