نگهداری آسانسور

عملیات مربوط به بازدید مدون آسانسور در بازه زمانی مشخص