محاسبات آسانسور

یکی از مهمترین پارامترهای اساسی و تعیین کننده آسانسور ظرفیت کابین آسانسور است.

کلیه محاسبات آسانسور بر اساس ظرفیت کابین انجام می شود.

بدیهی است که ظرفیت کابین منوط به مساحت کابین است. در واقع کل طراحی آسانسور حول محور ظرفیت و مساحت کابین می چرخد.