سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور چه در مراکز بزرگ و یا آسمان خراش ها و یا آپارتمان ها امری مهم محسوب میشود که به افزایش طول عمر قطعات آسانسور و ایمنی سر نشینان کمک می کند.

یکی از مسئولیت های شما به عنوان مدیر ساختمان و یا مالک ، عقد قرارداد با یک مجموعه معتبر و حرفه ای برای بازدید منظم می باشد