تابلو فرمان آسانسور

کنترل کننده حرکت آسانسور به عهده تابلو فرمان آسانسور میباشد.