استاندارد آسانسور

ایمنی آسانسور در گرو استاندارد بودن آسانسور میباشد.

مجموعه مقررات مصوب از در خصوص آسانسور از طرف سازمان استاندارد لازم الاجرا میباشد استاندارد آسانسور را شامل میشوند.