آسانسور هیدرولیک

 آسانسور هیدرولیکی عامل حرکت کابین، مجموعه سیلندر و پیستون هیدرولیکی بوده که می تواند وزنه تعادل نیز داشته باشد. آسانسور هیدرولیک معمولا برای ارتفاع و سرعت کم کاربرد دارد. این نوع از آسانسورها قبل از اختراع آسانسور های کششی در امریکا رواج داشته است. از آسانسورهای هیدرولیک جهت حمل ونقل بارهای سنگین در آسانسورهای اتومبیل بر، باربر و همچنین در ساختمان های مسکونی با ارتفاع کم استفاده می گردد.