• افزايش تعرفه گمرکي موتور گيرلس و موتور گيربکس از اول سال 95

  • تاییدیه های آسانسور دارای اعتبار یکساله است

  • برگزاری دومین انتخابات هیئت مدیره انجمن آسانسور و پله برقی استان البرز به ریاست مدیرعامل شرکت الفارس

  • شرکت الفارس قدیمی ترین شرکت فعال آسانسور و پله برقی ایران

  • الفارس اولين و تنها برند آسانسور مجهز به سيستم مديريت کاربر

مدیریت سرویس و نگهداری

پس از نصب و راه اندازی آسانسور و پله برقی با تأیید مدیریت کنترل کیفیت مبنی بر انجام عملیات اجرائی منطبق براستانداردهای ایران مجموعه آسانسورها و پله برقی ها تحویل گروه سرویس نگهداری جهت راهبری خواهد شد.

دراین بخش درابتدا برای هر آسانسور و پله برقی که به این بخش تحویل داده می شود شناسنامه ای شامل کلیه مشخصات فنی و سایر اطلاعات مورد نیاز صادر شده و سپس برحسب درخواست کارفرما و شرایط قرارداد منعقده عملیات سرویس و نگهداری بصورت نگهدار مقیم ویا به روش سرویس سیار انجام می پذیرد.

سرویس نگهداری با نگهدار مقیم

درساختمانهای پرتردد و مکانهای پراهمیت بادرنظر گرفتن تعداد آسانسورها و پله برقی ها با حضور شبانه روزی و یا طی ساعات اداری نسبت به نگهداری آسانسورها اقدام می نماید.

دراین روش بازرسی وسرویس های روزانه .هفتگی و ماهیانه تکنسین ها مطابق باچک لیست های استاندارد ونظارت واحد کنترل کیفیت انجام شده وعلاوه برآن تعمیراتی که نیاز به توقف آسانسورراداشته باشد با اطلاع قبلی ودرصورت نیازبا استفاده ازمتخصصین موردنیازبرق. الکترونیک که به کارگاه اعزام می گردندصورت میپذیرد.

به منظوراطمینان از صحت اجرای کارکلیه عملیات تحت بازرسی مداوم سرپرستان دوره های مختلف وبا نظارت دوره ای واحدکنترل کیفیت انجام شده و گزارش روزانه سرویس و تعمیرات علاوه برثبت درپرونده جهت اطلاع به کارفرما نیز ارسال می گردد.

سرویس و نگهداری سیار

درساختمانهای مسکونی وباتردد کم وتعداد آسانسورمحدودتر عملیات سرویس و نگهداری توسط واحدهای سیار نگهدار انجام می پذیرد.

واحد سیار با استقرار درمراکزمتعدد در شهر تهران و کرج با توجه به تراکم آسانسورها ونیز حضور در کلیه مراکز استان و شهرستانهای دارای آسانسور و پله برقی های این شرکت طبق برنامه زمانبندی شده هر ماهه نسبت به سرویس آسانسور اقدام نموده و بازرسی های فنی دوره ای را نیز طبق دستورالعملهای واحد کنترل کیفیت انجام میدهد.

همچنین واحدسیار سرویس نگهداری این شرکت با دراختیار داشتن تکنسین های مجرب .ابزار.لوازم وقطعات یدکی مورد نیاز به محض اعلام کارفرما .درخصوص رفع اشکالات احتمالی در حداقل زمان ممکن با حضور در محل ازنزدیکترین مرکزودرمحدوده معین شده نسبت به ارائه خدمات بصورت24 ساعته اقدام می نماید.

در هنگام تعمیرات آسانسور و پله برقی چنانچه قطعه معیوبی مشاهده گردد نسبت به تعویض آن اقدام شده وقطعه موردنظر برای تعمیر به واحدتعمیرات مرکزی ارسال می گردد.

گزارش سرویس و بازرسی و تعمیرات آسانسورها وپله برقی ها هرماهه علاوه برثبت درشناسنامه آسانسور و پله برقی جهت اطلاع به کارفرمایان نیزارسال می گردد.

درخواست بازرسی آسانسور (رایگان)

فرم زیر را پر کرده تا در اسرع وقت برای بازدید با شما تماس گرفته شود.

نام کامل:

تلفن:

آدرس:

  • +98 26 32755783

  • +98 26 32755784

  • info@elfarslift.com

کرج، جهانشهر، خیابان استانداری، مجتمع آراکس طبقه 4، واحد 5