1397/01/11 03:38:13

شرکتهای سرویس و نگهداری آسانسور

تاییدیه های آسانسور دارای اعتبار یکساله است و در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکت های مجاز و عدم بازرسی ادواری سالیانه توسط شرکت های تاییدصلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران، مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی به عهده مالکان و مدیران ساختمان های دارای آسانسور و شرکت طرف قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور مربوطه خواهد بود.

گفتنی است: عقد قرارداد نصب و راه اندازی و همچنین سرویس و نگهداری آسانسور فقط توسط شرکت های معتبر و دارنده پروانه طراحی مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مجاز است.

همچنین فهرست و مشخصات شرکتهای معتبر و دارنده پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور و وضعیت فعالیت در سایت انجمن استان البرز  قابل دسترسی است.

شایان ذکر است، مالکان و مدیران ساختمان ها باید پیش از اتمام تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور برای انجام بازرسی ادواری و تمدید اعتبار تاییدیه مذکور به سایت استاندارد مراجعه کنند.