1396/09/06 18:32:27

انواع آسانسور

از نظر سیستم محركه آسانسور ها به سه دسته تقسیم میشوند :

با این وجود تغییرات در انواع آسانسور ها وجود دارد در آسانسور های كششی كابین و وزنه در حالت تقریبی بالانس قراردارند و موتور به عنوان سیستم محركه كل وزن مسافران و كابین و متعلقات را جا به جا نمیكند نیرویی كه موتور باید جابه جا كند و بر آن غلبه كند در بدترین حالت نصف ظرفیت نامی آسانسور و نیروی استحكاك میباشد.

در آسانسور های هیدرولیكی جابه جایی توسط یك سیلندر كه بصورت مستقیم به زیر كابین یا توسط سیستم قرقره و بكسل به كابین متصل است سبب جابه جایی میشود.