1395/02/12 15:15:53

طراحی ابعاد آسانسور (توضیحات کامل)

فضای مورد نیاز سیستم آسانسور را می‌توان در سه بخش کلی زیر تقسیم‌بندی نمود:

الف- فضای مورد نیاز در مقطع افقی (عرض و عمق چاه)؛

ب- فضای مورد نیاز در مقطع عمودی (از کف تا سقف چاه)؛

ج- فضای مورد نیاز در موتورخانه.

هر یک از بخش‌های فوق را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بتوانیم ابعاد مناسب جهت آسانسور با ظرفیت و سرعت موردنظر را به دست آوریم.

الف- فضای مورد نیاز در مقطع افقی برای تعیین ابعاد چاه آسانسور، چهار فضای تعیین‌کننده و مورد نیاز جهت تجهیزات آسانسور وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد:

کابین آسانسور وزنه تعادل ریل راهنمای کابین آسانسور در آسانسور این چهار فضا مستقیماً بر روی ابعاد چاه آسانسور در مقطع افقی یعنی عرض و عمق چاه مؤثرند که نقش هرکدام چنین است:

الف-1- کابین آسانسور بعاد کابین آسانسور بر اساس ظرفیت آن قابل بررسی است که این ابعاد به صورت متعارف و توسط شرکت‌های بزرگ آسانسوری در چارچوب مقررات و استانداردهای آسانسور طبق حداکثر مساحت برای هر ظرفیت تعریف شده است.

 برخی ظرفیت‌های متداول با حداکثر فضای مجاز طبق (استاندارد اروپا برای آسانسور) و ابعاد کابین مربوط را نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن ظرفیت مورد نظر ابعاد کابین مناسب، به دست می‌آید.

لازم به ذکر است مساحت خالص داخل کابین، اندازه‌گیری می‌گردد و فضای اضافی سمت در آسانسور به عنوان مساحت خالص محاسبه نمی‌گردد.

الف-2- وزنه تعادل معمولاً فضای مورد نیاز در پشت کابین آسانسور جهت عبور وزنه تعادل با رعایت فواصل استاندارد حدود 30 سانتیمتر است.

لازم به توضیح است در آسانسورهای با ظرفیت 1000 کیلوگرم و بیش از آن وزنه تعادل از پشت کابین به سمت کنار آن منتقل می‌گردد، که در اینجا به این مسئله پرداخته نشده است.

الف-3- ریل راهنمای کابین آسانسور ریل راهنما، هدایت کابین و وزنه تعادل را در یک مسیر مستقیم بر عهده دارد که در دو سمت کابین و وزنه تعادل به صورت کاملاً موازی و دقیق نصب می‌گردد.

فضای مورد نیاز برای نصب ریل کابین در هر طرف حدود 20 سانتیمتر می‌باشد که این فاصله در آسانسورهای با سرعت بالا تا 25 سانتیمتر افزایش می‌یابد.

مثال- با در نظر گرفتن موارد ارائه شده می‌خواهیم حداقل ابعاد مورد نیاز برای یک آسانسور با سرعت معمولی، با ظرفیت هشت نفر و در تمام اتوماتیک مرکزی به عرض 80 سانتیمتر را محاسبه نماییم.

الف- محاسبه عمق مورد نیاز:

3 عامل متغیر در عمق چاه تاثیرگذار است:

1- عمق کابین: طبق حدول ارائه شده ابعاد کابین هشت نفره معادل (عمق) 140 (عرض) 110 سانتیمتر می‌باشد که عمق کابین 140 سانتیمتر است.

2- فضای اشغال شده توسط در آسانسور: در اتوماتیک سانترال 20 سانتیمتر از فضای عمق چاه را اشغال می‌نماید.

3- فضای مورد نیاز جهت عبور وزنه تعادل: حدود 30 سانتیمتر است.

بنابراین حداقل عمق چاه معادل 190=30+20+140 سانتیمتر خواهد بود.

ب- محاسبه عرض چاه مورد نیاز:

دو عامل تعیین کننده عرض چاه آسانسور است:

a- عرض کابین و فضای مورد نیاز جهت نصب ریل‌ها

b- عرض و نوع در آسانسور که پس از محاسبه عرض مورد نیاز در هر دو مورد اندازه بزرگ‌تر را به عنوان عرض چاه انتخاب می‌نماییم.

الف- عرض چاه مورد نیاز با توجه به عرض کابین

1- عرض کابین طبق جدول 110 سانتیمتر است.

2- فضای لازم جهت نصب ریل‌ها در هر طرف 20 سانتیمتر است. بنابراین عرض چاه مورد نیاز معادل 150=40+110 سانتیمتر خواهد بود.

 

ب- عرض چاه با توجه به عرض و نوع در آسانسور چون عرض نوع بازشوی در آسانسور از نوع مرکزی 80 سانتیمتر است طبق فرمول ارائه شده خواهیم داشت 180=20+(80×2)=20+A2= عرض چاه، با توجه به موارد (1) و (2) عرض چاه مورد نیاز 180 سانتیمتر خواهد بود.

در نتیجه ابعاد چاه مورد نیاز برای یک آسانسور با سرع بالا با ظرفیت هشت نفر و در تمام اتوماتیک سانترال به عرض 80 سانتیمتر معادل (عمق) 180 × (عرض) 190 خواهد بود.

 

ابعاد آسانسور برانکاد بر

 در طراحی آسانسورهای برانکارد بر این نکته حائز اهمیت است که ابعاد برانکارد و یا تخت به همراه یک نفر همراه در کابین آسانسور پیش‌بینی شود.

طبق استاندارد آسانسور ابعاد کابین کاربر می‌بایست  حداقل عرض 110 سانتیمتر و عمق 210 سانتیمتر را دارا باشد و برای آسانسور تخت بر عرض 140 سانتی متر و عمق 240 سانتیمتر مورد نیاز است.

 بر اساس این ابعاد به ترتیب ابعاد چاهک آسانسور برانکارد بر می‌بایست دارای   حداقل عرض 180 سانتیمتر و عمق 235 سانتی‌متر آسانسور تخت بر می‌بایست دارای حداقل 210 سانتی متر و 265 سانتیمتر باشد.

درب آسانسور برانکارد باید  حداقل 90 سانتیمتر عرض در ارتفاع 210 سانتی متر و آسانسور تخت بر حداقل 110 سانتی متر و 210 سانتی متر ارتفاع  داشته باشد.