1395/02/09 13:03:55

محاسبه ظرفیت آسانسور

یکی از مهمترین پارامترهای اساسی و تعیین کننده آسانسور ظرفیت کابین آسانسور است.

کلیه محاسبات آسانسور بر اساس ظرفیت کابین انجام می‌شود.

بدیهی است که ظرفیت کابین منوط به مساحت کابین است. در واقع کل طراحی آسانسور حول محور ظرفیت و مساحت کابین می‌چرخد.

به عبارتی دیگر هدف از طراحی آسانسور استفاده از حداکثر فضای چاه آسانسور جهت طراحی بزرگترین کابین با توجه به محاسبات آنالیز ترافیک آسانسور می‌باشد. کلیه قطعات آسانسور بر اساس ظرفیت کابین انتخاب و نصب می‌گردند که مهترین آن موتور است. اولین نتیجه‌گیری این است که اگر مساحت کابین بزرگتر از مساحت استاندارد آسانسور 6 نفر باشد بنابراین موتور آسانسور نیز می‌بایست متناسب با آن ظرفیت انتخاب و نصب گردد.

چنانچه کابین ساز در ساخت کابین دچار اشتباه گردد و از حد تعیین شدۀ اداره استاندارد تجاوز نماید، موتور و سایر قطعات نیز دستخوش تغییرات خواهند شد.

بنابراین کلیه نصابان آسانسور می‌بایست حداقل و حداکثر طرفیت کابین متناسب با ظرفیت کابین را بدانند. جهت سهولت در دسترسی، این جدول را در اینجا قرار دادیم تا نصابان با توجه به ظرفیت، به محاسبه و طراحی مساحت کابین اقدام نمایند.

لازم به یادآوری است ، هر نفر در استاندارد آسانسور 75 کیلوگرم در نظر گرفته می شود.