1397/07/11 16:20:10

مسئولیت مدیران ساختمان در قبال سرویس و نگهداری آسانسور

الزام مدیران ساختمان و هیأت مدیره ساختمان‌های اداری و تجاری و مسکونی برای عقد قرارداد با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مجاز به فعالیت در زمینه فروش و سرویس آسانسور و پله برقی
🔴براساس ضوابط و الزامات مقررات ملی ساختمان مدیران دستگاه‌های اجرایی، مالکان و مدیران مجتمع‌های تجاری و مسکونی مؤظف به ایمن و استانداردسازی آسانسورهای مجموعه‌های متبوع خود هستند و هرگونه حادثه ناشی از عدم عقد قرارداد سرویس و نگهداری، بازرسی واخذ تأییدیه آسانسور بعهده مدیر ساختمان یا مالک است.
⛔براساس بند 22- 10-2 و 22- 2- 6 مبحث مقررات ملی ساختمان مدیران و مالکان ساختمان‌ها درارتباط با ایمن‌سازی و اخذ تأییدیه‌های موردنیازسیستم‌ها و تجهیزات منصوب شده مکلفند با توجه به ماهیت آسانسورها و پله‌های برقی برای حصول اطمینان ازعملکرد مناسب و داشتن ایمنی کافی در دوره بهره‌برداری با انجام سرویس‌های ماهانه و سالانه اقدام کنند.
بدین ترتیب، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مالکان و مدیران مجتمع‌های مسکونی و تجاری طبق قانون مؤظف به عقد قرارداد سرویس با اشخاص حقوقی (شرکت‌های دارای مجوز و پروانه) و ایمن و استانداردسازی آسانسورهای مجموعه‌های متبوع خود هستند.
🔴گواهینامه وتأییدیه‌های ایمنی وعمکرد صادرشده ازسوی سازمان ملی استاندارد به شرط انجام سرویس‌های ماهانه توسط نصابان مجاز(شرکت‌های دارای پروانه طراحی و مونتاژ) دارای اعتبار یکساله بوده و پس از آن نیاز به بازرسی مجدد و اخذ تأییدیه‌ سرویس‌های ماهانه توسط نصابان مجاز است.

⛔مدیران ومالکان آپارتمان‌ها به استناد مبحث 22-2- 6 مقررات ملی ساختمان مؤظفند، ضمن عقد قرارداد سرویس و نگهداری ماهانه با شرکت‌های نصاب و فروشنده آسانسور (شرکت‌های دارای پروانه) درموردبهره‌گیری ازخدمات شرکت‌های بازرسی واجد صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران برای انجام بازرسی ادواری (سالانه) و اخذ تأییدیه ایمنی و عملکرد از طریق مراجعه و ثبت نام درسایت سازمان ملی استاندارد اقدام کنند.