1397/01/11 19:04:26

تابلو فرمان آسانسور چیست؟

مکان امن تر معمولا در موتورخانه آسانسور است. در زیر برخی از وظایف اصلی اشاره میشود:

  • 1- پذیرش درخواست از کابین و طبقه
  • 2. موقعیت هر کابین را در هر لحظه شناسایی میکند
  • 3- پاسخگویی به درخواستها بر اساس نوع خدمات
  • 4. حفاظت از تجهیزات الکتریکی
  • 5. جهت حرکت و سرعت موتور اصلی را کنترل میکند
  • 6. کنترل تجهیزات الکتریکی مانند: درب کابین، ترمز و ...
  • 7. نظارت بر عدم سقوط آزاد

 

تگ های مرتبط: