1396/09/05 18:33:42

تغییر شکل قطعات آسانسور

دفورمه شدن ( تغییر شکل) دادن اجزای آسانسور میتواند نشانه ای از بروز موارد حادثه ساز باشد . با عنایت به اینکه تمامی نیروی وزن ناشی از کادر وزنه و وزنه های داخل آن بر روی ناودانی بالای کادر وزنه میباشد ، استحکام این قطعه و اتصلات آن به قطعات دیگر اهمیت بسزایی دارد . در صورت بروز دفورمگی در این ناحیه توصیه میشود سریعا نسبت به رفع آن اقدامات لازم صورت گیرد چرا که شکستن این قطعه باعث سقوط کابین و درگیری پاراشوت خواهد شد که منجر به خسارات مالی و جانی میگردد . همانطور که در تصویر مشاهده میکنید به دلیل طراحی نا مناسب متریال کادر وزنه امکان شکست و سقوط کابین وجود دارد.